Polityka prywatności firmy WBS Sp. z o.o.

Go back

POLITYKA PRYWATNOŚCI

w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (U E) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

________________________________________________

WBS sp. z o.o. 

ul. Grochowa 7, 30-731 Kraków 

NIP: 520732982 | REGON: 6793229136

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”)

Klauzula rekrutacyjna

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka WBS Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grochowa 7, 30-731 Kraków, NIP: 520732982, REGON 6793229136 (dalej jako: Spółka), kontakt e-mail: wbs@wbspraca.pl

CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 1. wyboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w procesie rekrutacyjnym na podstawie:
  • przepisów Kodeksu pracy w zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • wyrażonej przez Państwa zgody poprzez działanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeżeli przekażecie w dokumentacji aplikacyjnej dane wykraczające poza zakres danych określonych w Kodeksie pracy,
 2. budowy bazy ofert pracy kandydatów na przyszłe rekrutacje na podstawie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na udział w przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

Dodatkowo prosimy Państwa o nieujawnianie w składanej dokumentacji aplikacyjnej danych o stanie zdrowia ani nie załączanie dodatkowych dokumentów informujących o stanie zdrowia. Jeżeli jednak Państwo przekażecie nam te informacje wówczas Spółka nie będzie rozpatrywała Państwa aplikacji w tym zakresie i zanonimizuje lub usunie te dane.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy w bieżącym procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu dane osobowe zostaną usunięte,
 2. dane osobowe przetwarzane w celu budowy bazy ofert pracy kandydatów na przyszłe rekrutacje będą przetwarzane do czasu wycofania zgody kandydata do pracy, jednakże nie dłużej niż przez
  12 miesięcy od momentu udzielenia zgody i po tym czasie nawet mimo braku wycofania zgody dane osobowe zostaną usunięte.

 KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej działające na zlecenie administratora,
 • podmioty dostarczający rozwiązania chmurowe w zakresie baz danych oraz zarządzania Spółką, 
 • podmioty świadczące usługi pocztowe działające na zlecenie administratora.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. przenoszenia danych osobowych do innego administratora (danych, które przetwarzane są na podstawie zgody),
 5. wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać osobiście w siedzibie Spółki
  (ul. Grochowa 7, Kraków), listownie na adres siedziby Spółki lub elektronicznie na adres e-mail Spółki: wbs@wbspraca.pl.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy jest wymogiem prawnym. Podanie przez Państwa pozostałych danych jest dobrowolne, a brak ich podania nie będzie rodził negatywnych konsekwencji wobec kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym. 

Klauzula dla osób będących potencjalnymi kontrahentami Spółki

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka WBS Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grochowa 7, 30-731 Kraków, NIP: 520732982, REGON 6793229136 (dalej jako: Spółka), kontakt e-mail: wbs@wbspraca.pl.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązywania relacji z potencjalnym kontrahentem bądź osobami działającymi w imieniu potencjalnych kontrahentów, w tym również składanie ofert
i zapytań ofertowych, jak również prowadzenie pozostałych działań mających na celu  nawiązywanie wszelkich kontaktów biznesowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia kontaktów z potencjalnym kontrahentem, a po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • podmioty świadczące usługi informatyczne (w tym dostawcy hostingu poczty elektronicznej);
 • współpracujący z administratorem adwokaci, radcowie prawni oraz inne podmioty świadczące usługi doradcze i prawne;
 • biura informacji gospodarczej;
 • podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie Spółki.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

PRAWO SPRZECIWU

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.


PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby Spółka mogła nawiązać relacje
z potencjalnym kontrahentem, a konsekwencją nieujawnienia danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania współpracy.

Klauzula dla Kontrahentów Spółki

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka WBS Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grochowa 7, 30-731 Kraków, NIP: 520732982, REGON 6793229136 (dalej jako: Spółka), kontakt e-mail: wbs@wbspraca.pl.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy, nawiązywanie i utrzymywanie relacji z kontrahentem, którego reprezentuje dana osoba, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dążenie do zawarcia i prawidłowej realizacji umowy (w przypadku osób prawnych);
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i wynikających
  z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • rejestracji korespondencji związanej z umową i udzielania odpowiedzi na nadesłaną korespondencję oraz nadawanie korespondencji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku oraz przez okres przedawnienia roszczeń.


KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • współpracujący z administratorem adwokaci, radcowie prawni oraz inne podmioty świadczące usługi doradcze i prawne;
 • podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy
  i organy państwowe);
 • biura informacji gospodarczej;
 • podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej działające na zlecenie administratora;
 • podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora;
 • podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz administratora.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy).

PRAWO SPRZECIWU

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.


PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku pozostałych celów podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, czy prawidłowego świadczenia usług.

Klauzula dla osób korespondujących

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka WBS Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grochowa 7, 30-731 Kraków, NIP: 520732982, REGON 6793229136 (dalej jako: Spółka), kontakt e-mail: wbs@wbspraca.pl.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • zarejestrowania korespondencji wychodzącej i przychodzącej oraz udzielania odpowiedzi na nadesłaną korespondencję na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy będącej przedmiotem korespondencji a następnie przez okres określony w umowie o współpracy (w przypadku korespondencji dotyczącej umowy) oraz przez okres dochodzenia roszczeń.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • współpracujący z administratorem adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne;
 • podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy
  i organy państwowe);
 • podmioty świadczące usługi informatyczne (w tym dostawcy hostingu poczty elektronicznej), księgowo- finansowe, pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

PRAWO SPRZECIWU

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.


PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzącej oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.

Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty
i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie