Klauzula rekrutacyjna

Go back

Klauzula rekrutacyjna

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka WBS Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grochowa 7, 30-731 Kraków, NIP: 520732982, REGON 6793229136 (dalej jako: Spółka), kontakt e-mail: wbs@wbspraca.pl.

CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 1. wyboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w procesie rekrutacyjnym na podstawie:
  • przepisów Kodeksu pracy w zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • wyrażonej przez Państwa zgody poprzez działanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeżeli przekażecie w dokumentacji aplikacyjnej dane wykraczające poza zakres danych określonych w Kodeksie pracy,
 2. budowy bazy ofert pracy kandydatów na przyszłe rekrutacje na podstawie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na udział w przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Dodatkowo prosimy Państwa o nieujawnianie w składanej dokumentacji aplikacyjnej danych o stanie zdrowia ani nie załączanie dodatkowych dokumentów informujących o stanie zdrowia. Jeżeli jednak Państwo przekażecie nam te informacje, wówczas Spółka nie będzie rozpatrywała Państwa aplikacji w tym zakresie i zanonimizuje lub usunie te dane.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy w bieżącym procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu dane osobowe zostaną usunięte,
 2. dane osobowe przetwarzane w celu budowy bazy ofert pracy kandydatów na przyszłe rekrutacje będą przetwarzane do czasu wycofania zgody kandydata do pracy, jednakże nie dłużej niż przez
  12 miesięcy od momentu udzielenia zgody i po tym czasie nawet mimo braku wycofania zgody dane osobowe zostaną usunięte.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej, strony internetowej działające na zlecenie administratora;
 • podmioty dostarczający rozwiązania chmurowe w zakresie baz danych oraz zarządzania Spółką, 
 • podmioty świadczące usługi pocztowe działające na zlecenie administratora.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. przenoszenia danych osobowych do innego administratora (danych, które przetwarzane są na podstawie zgody),
 5. wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać osobiście w siedzibie Spółki
  (ul. Grochowa 7, Kraków), listownie na adres siedziby Spółki lub elektronicznie na adres e-mail Spółki: wbs@wbspraca.pl.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy jest wymogiem prawnym. Podanie przez Państwa pozostałych danych jest dobrowolne, a brak ich podania nie będzie rodził negatywnych konsekwencji wobec kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym.