Weryfikacja pracy

Sprawna współpraca wszystkich działów firmy / instytucji determinuje jej wysoką pozycję na rynku. Dlatego należy badać poziom kooperacji wewnętrznej oraz stopień realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne.

Niejednokrotnie zdarza się, że zarządzając od dłuższego czasu danym działem, nie zauważa się pewnych dysfunkcji i traci się obiektywizm w dokonywaniu oceny. Dlatego zasadnym jest, aby weryfikacji pracy dokonywał zewnętrzny specjalista posiadający doświadczenie w tym zakresie i potrafiący dostosowywać narzędzia do specyfiki jednostki, którą bada. Warto rozważyć możliwość przeprowadzenia audytu organizacyjnego, który może obejmować wszystkie lub wybrane działy.

Audyt organizacyjny powinien kończyć się sporządzeniem raportu, w którym będzie określony stopień realizacji wyznaczonych celów biznesowych, ocena wydajności poszczególnych działów, wskazane zostaną czynniki obniżające i podwyższające efektywność pracy. Raport powinien zawierać także rekomendacje działań dotyczących usprawnienia funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz możliwości optymalizacji struktury i kosztów.

Cykliczna weryfikacja realizowanych obowiązków i obłożenia pracą pozwoli zracjonalizować zasoby kadrowe i dostosować je do realnych potrzeb firmy oraz rynku. Przyczyni się to do obniżenia kosztów działalności, wzrostu efektywności i skuteczności prowadzonych działań oraz pozwoli na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.