Weryfikacja pracy

Analiza procesu pracy na stanowisku pozwala na ocenę efektywności pracy na tym stanowisku. Jednym z  celów audytu personalnego jest zoptymalizowanie procesów pracy na stanowisku. Problemów może być wiele. Nierzadko zdarza się, że wiele stanowisk w firmie ma niedookreślony zakres obowiązków. Wykonywane czynności są powielane, a odpowiedzialność za realizowane zadania jest rozproszona, przez co obniża się wydajność oraz jakość realizowanych działań. Często też pracownicy nie znają celu swojego stanowiska pracy, co powoduje, że zamiast skupiać się na głównych celach, realizują szereg mało istotnych czynności, nieprowadzących do wymiernych efektów. Często diagnozowanym zjawiskiem, zarówno w administracji publicznej jak i w spółkach prywatnych, jest przerost zatrudnienia. Wielu pracowników jest niedociążonych pracą, ponieważ zakres realizowanych zadań jest zbyt mały, aby w pełni wykorzystać 8-godzinny dzień pracy. Skutkuje to skupianiem się na czynnościach niezwiązanych z powierzonymi obowiązkami. Zdarzają się także przypadki, że część pracowników ma zbyt dużą ilość zadań, przez co muszą zostawać w pracy po godzinach. Dlatego należy kontrolować obłożenie pracą, aby możliwie jak najefektywniej wykorzystać potencjał kadry.

Audyt personalny / kompetencyjny jest też źródłem informacji o profilach poszczególnych pracowników. Znajdziemy tu informacje o mocnych i słabych stronach zatrudnionych osób, kompetencjach wymaganych na danym stanowisku, ocenach efektywności wykonywanych zadań, ocenach zachowań pracownika w określonych sytuacjach. Wnioski z audytu kompetencyjnego umożliwiają podejmowanie decyzji kadrowych związanych z możliwością awansowania pracownika, wysłania na szkolenie, poszerzenia lub zmniejszenia zakresu obowiązków, udzielenia upomnienie / nagany zwolnienia pracownika z pracy, itp.


Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie