Audyt organizacyjny

Efektywność zarządzania firmą zależy od skutecznej współpracy oraz zaangażowania wszystkich jej pracowników. Należy okresowo badać stopień realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne, poziom kooperacji oraz ich wpływ na sprawność i efektywność prowadzonej działalności.

Work & Business Solutions specjalizuje się w prowadzeniu działań audytowych, skierowanych do firm / instytucji, których celem jest wzrost konkurencyjności oraz poprawa efektywności funkcjonowania poprzez usprawnienie zarządzania organizacją i jej zasobami.

Korzyści dla pracodawcy realizującego projekty z zakresu audytu organizacyjnego:

 • Optymalizacja kosztów zatrudnienia i funkcjonowania działów,
 • Rekomendacje działań mających na celu podwyższenie wydajności poszczególnych działów i stanowisk kierowniczych w firmie,
 • Ocena efektywności współpracy pomiędzy poszczególnymi pracownikami i działami, 
 • Rozpoznanie słabych i mocnych stron poszczególnych działów funkcjonujących w ramach organizacji,
 • Budowanie strategii działania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Aby zapewnić pełen obiektywizm w prowadzeniu badań oraz formułowaniu wniosków najlepiej zlecić realizację audytu organizacyjnego firmie zewnętrznej, która nie zna działów i osób poddanych weryfikacji.  

Powierzając firmie W&BS realizację audytu organizacyjnego, Klient otrzymuje:

 • Raport zawierający rekomendacje dotyczące możliwości zoptymalizowania kosztów oraz poprawy efektywności i wydajności realizowanych w organizacji zadań,
 • Wskazanie czynników utrudniających efektywną realizację założonych celów, 
 • Charakterystykę działów zawierającą m.in. mocne i słabe strony, ocenę wydajności oraz współpracę wewnętrzną i międzydziałową,
 • Ocenę kierowników dotyczącą umiejętności zarządzania działem oraz ich predyspozycji managerskich, 
 • Wskazanie działań usprawniających funkcjonowanie działów.  

Przedsiębiorstwo powinno regularnie sprawdzać, w jakim stopniu działy realizują powierzone zadania i osiągają wyznaczone cele. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy firma planuje podjęcie strategicznych decyzji.

Audyt organizacyjny składa się z następujących etapów: 

 • Etap I - analiza obecnej sytuacji firmy,
 • Etap II - przygotowanie procedur i narzędzi stosowanych podczas audytu,
 • Etap III - weryfikacja i ocena działów oraz kierowników,
 • Etap IV - sporządzenie raportu końcowego.

Audyt organizacyjny może zostać wzbogacony o audyt personalny w stosunku do wybranych przez Klienta pracowników. Pozwoli to na bardziej kompletną ocenę organizacji oraz pełniejsze zdiagnozowanie obszarów krytycznych i w związku z tym szerszą rekomendację działań naprawczych.

Do każdego projektu, zarówno audytu organizacyjnego jak i audytu personalnego, stosujemy indywidualne podejście, dobierając rozwiązania zgodne z oczekiwaniami Klienta. Dokładna analiza struktury, hierarchii i współzależności w firmie pozwala na zdefiniowanie potrzeb oraz dobranie odpowiednich metod i technik do realizacji zadania. Badanie może obejmować wszystkie bądź wybrane działy organizacji.

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie