Administracja publiczna

W&BS Doradztwo Personalne, jako jedna z niewielu firm rekrutacyjnych, specjalizuje się w kompleksowym przeprowadzaniu konkursów na stanowiska urzędnicze dla trzech grup podmiotów w ramach administracji publicznej:

 • administracja samorządowa trzech szczebli:
  • gminny, 
  • powiatowy, 
  • wojewódzki; 
 • administracja rządowa:
  • centralna,
  • terenowa;
 • administracja państwowa. 

Właściwie zweryfikowani kandydaci stanowią najcenniejszy potencjał każdej instytucji. Znalezienie osób posiadających pożądane na danym stanowisku pracy kwalifikacje i kompetencje jest jednym z podstawowych warunków efektywnego działania jednostki.

Jako firma rekrutacyjna jesteśmy świadomi odpowiedzialności związanej z właściwym doborem kadry pracowniczej, dlatego rekomendujemy naszym Klientom najlepszych kandydatów wyłonionych w drodze konkursu. Pozwalają nam na to sprawdzone procedury, według których postępujemy oraz narzędzia rekrutacyjne, których używamy.

Firma W&BS Doradztwo Personalne specjalizuje się w przeprowadzaniu konkursów na kierownicze stanowiska urzędnicze, samodzielne stanowiska urzędnicze, stanowiska doradców i asystentów oraz na stanowiska pomocnicze zgodnie z przepisami Dz.u z 2008 nr 223 po. 1458.

Postępowanie konkursowe składa się z 4 etapów:

 • Etap I – sporządzenie i zamieszczenie ogłoszenia o konkursie zgodnie z ustawą.
 • Etap II – weryfikacja dokumentów kandydatów pod względem formalnym.
 • Etap III – ocena wiedzy merytorycznej oraz praktycznej w wymaganym zakresie.
 • Etap IV – sporządzenie kompleksowego raportu końcowego zawierającego ranking kandydatów.


W&BS Doradztwo Personalne jako firma zewnętrzna stworzyła system obiektywnej oceny kandydatów pod względem ich przygotowania do pełnienia funkcji na określonym stanowisku pracy. Umiejętności zawodowe, motywację oraz wymagane kompetencje miękkie weryfikuje poprzez:

 • przeprowadzenie pogłębionego wywiadu strukturyzowanego,
 • diagnozę narzędziami psychometrycznymi,
 • zastosowanie zadań symulacyjnych (opcjonalnie).


Korzyści wynikające z przeprowadzenia konkursu na dane stanowisko przez firmę W&BS Doradztwo Personalne:

 • uzyskanie obiektywnych i rzetelnych informacji na temat poziomu wybranych kompetencji posiadanych przez kandydatów,
 • możliwość zatrudnienia osób najlepiej odpowiadających kwalifikacyjnym i kompetencyjnym wymogom danego stanowiska,
 •  zdiagnozowanie cech, które mogą mieć wpływ na efektywne funkcjonowanie w organizacji,
 • zastosowanie narzędzi dobranych do potrzeb danej instytucji,
 • przeprowadzenie procedury konkursowej zgodnie z obowiązującymi ustawami, statutami oraz innymi dokumentami określającymi ramy formalne.


Wyślij zapytanie