Oceny pracownicze

weryfikacja pracy, badanie kompetencji pracowników, wzrost efektywności,
pełne wykorzystanie potencjału pracowników, zwiększenie motywacji do pracy

Jednym ze strategicznych elementów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji są oceny pracownicze. System okresowych ocen pracowniczych to najskuteczniejszy sposób określenia stopnia realizacji zadań na danym stanowisku, mierzenia efektywności i postępów rozwojowych konkretnych pracowników oraz utrwalania należytego sposobu funkcjonowania kadry w organizacji.

Systemy okresowych ocen pracowniczych (soop)  opracowane przez specjalistów Work & Business Solutions mają na celu stworzenie całościowej ewaluacji wyników pracy osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie.  

Korzyści wynikające z zastosowania systemu okresowych ocen pracowniczych W&BS:

 • Optymalizacja kosztów pracy,
 • Podniesienie efektywności i jakości pracy,
 • Zwiększenie wśród pracowników samodyscypliny oraz podniesienie świadomości jakości i poprawności wykonywanej przez siebie pracy,
 • Wzrost motywacji do efektywnego wykonywania obowiązków wśród kadry,
 • Otrzymanie informacji zwrotnej na temat pracy wykonywanej przez poszczególne osoby
 • Uzyskanie informacji dotyczących potencjału kadry pracowniczej,
 • Możliwość pełnego wykorzystania kompetencji pracowników,
 • Adekwatne wynagradzanie i awansowanie pracowników,
 • Usprawnienie komunikacji,
 • Zmniejszenie zjawiska rotacji.

Powierzając firmie W&BS opracowanie i wdrożenie systemu okresowych ocen pracowniczych, Klient otrzymuje:

 • Szczegółowy regulamin oceniania,
 • Formularz ocen pracowniczych zawierający obiektywne kryteria oceny,
 • Sposób informowania pracowników o celach i formie wprowadzenia systemu okresowych ocen pracowniczych,
 • Zasady udzielania informacji zwrotnych.
 • Możliwość szkolenia kadry kierowniczej z zakresu HR, m.in. dokonywania obiektywnej oceny, przeprowadzania rozmów oceniających, udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych.         
 • Możliwość przeprowadzenia symulacji oceny w celu eliminacji ewentualnych błędów i udoskonalenia narzędzi oraz samej procedury.

Zakres działań związany z opracowaniem i wdrożeniem systemu okresowych ocen pracowniczych to zbiór usystematyzowanych czynności dostosowanych ściśle do specyfiki danej firmy.

Opracowanie systemu okresowych ocen pracowniczych składa się z następujących etapów:

 • Etap I - analiza potrzeb firmy oraz wybór odpowiedniej metody oceny pracowników, 
 • Etap II - przygotowanie procedury,
 • Etap III - określenie kryteriów i narzędzi oceniania,
 • Etap IV (opcjonalny) – wsparcie w przeprowadzeniu okresowej oceny pracowniczej oraz opracowanie wyników wraz z rekomendacjami działań podnoszących efektywność.  

Czas trwania: ocena pracownicza jest procesem, którego czas trwania zależny jest od czynników takich jak: liczba pracowników, struktura i kultura organizacyjna, wybrana metoda oceny itp.

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie 

W&BS Doradztwo Personalne tworzy system okresowych ocen okresowych w zakresie:

 • Oceny 180 stopni – ocena dokonana w ten sposób pozwala na weryfikację informacji na temat pracy danej osoby uzyskanych z dwóch źródeł: samooceny pracownika oraz opinii jego bezpośredniego przełożonego. Stanowisko tych dwóch podmiotów jest później konfrontowane w momencie rozmowy oceniającej, czyli dialogu z ocenianym pracownikiem na temat jego pracy i celów, które należy osiągnąć.
 • Oceny 360 stopni – ocena ta daje kompleksowy obraz pracownika i jego pracy dzięki zebraniu informacji z kilku różnych źródeł. Składają się na nią nie tylko opinie danego pracownika i jego przełożonego, ale także podwładnych, współpracowników oraz klientów czy kooperantów firmy. Ocena 360°, ze względu na tak duży zasięg, najczęściej stosowana jest jako metoda oceny okresowej kadry managerskiej.