Ocena efektywności pracy

Kluczowym elementem zarządzania firmą jest ocena efektywności pracowników. Od wyników oceny powinna zależeć każda decyzja kadrowa. Głównym celem oceny podwładnych jest ustalenie stopnia realizacji powierzonych im zadań i określenie potencjału do wykonywania kluczowych czynności oraz tych wykraczających poza obecny obszar wykonywanych obowiązków.

Ocena efektywności pracowników ma nadrzędne znaczenie dla całej organizacji. Dzięki niej pracownicy wiedzą czego się od nich oczekuje i nad czym powinni pracować, aby zwiększyć wydajność swojej pracy, a kadra zarządzająca otrzymuje informacje na temat występujących w firmie dysfunkcji oraz niewykorzystanego potencjału, dzięki czemu może zastosować działania, które przyczynią się do zwiększenia efektywności i jakości wykonywanej pracy.

Najlepszym sposobem oceny efektywności pracowników jest  audyt personalny. Podczas audytu ocenia się stopień realizacji celów, wydajność pracy, umiejętności oraz motywację pracownika. Na tej podstawie skonstruowane zostają rekomendacje dotyczące optymalizacji pracy oraz możliwości podjęcia decyzji kadrowych.

Bardzo dobrym uzupełnieniem audytu personalnego jest audyt organizacyjny, podczas którego identyfikuje się słabe strony poszczególnych działów / części firmy. Na podstawie zebranych wniosków opracowane zostają rekomendacje działań mających na celu podwyższenie wydajności pracy, optymalizację zatrudnienia i kosztów funkcjonowania działów. 

Połączenie tych dwóch usług jest najlepszym rozwiązaniem. Działania audytowe pozostawiają w firmie szereg narzędzi pozwalających na monitorowanie i usprawnienie pracy, a tym samym determinujących ciągły wzrost efektywności pracy. Koszty przeprowadzenia projektów audytowych zwracają się do kilku miesięcy po wdrożeniu kluczowych rekomendowanych rozwiązań.

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.