Budowa systemu motywacyjnego

Na motywację pracowników ma wpływ wiele czynników. Mogą to być pieniądze, dodatki w postaci różnego rodzaju karnetów, pakiety socjalne, itd. Ale wzmacnianie motywacji nie ogranicza się do działania za pomocą czynników typowo kosztowych. Próby wpływania na pracowników za pomocą nagród i kar to typowa motywacja zewnętrzna i klasyczne działania, które już nie przynoszą oczekiwanych efektów. To co działało w XIX i XX wieku już nie jest wystarczające aby budować na trwałe postawy zaangażowania  po stronie pracowników. Już powszechnie wiadomo, że wzrost płacy wpływa w bardzo ograniczony sposób na wzrost efektywności pracowników. Dziś pole działania przesuwa się na budowanie motywacji wewnętrznej pracownika poprzez pobudzanie tych motywatorów, które mają bezpośredni wpływ na jego zaangażowanie i tym samym efektywność pracy.

Powiedzenie „pieniądze to nie wszystko” jest również zasadne w przypadku systemów motywacyjnych. Często pokutuje przekonanie, że pracowników można motywować wyłącznie finansowo uruchamiając premie i dodatki pieniężne. Istotnie motywacja za pomocą wynagrodzenia jest jedną z kluczowy i niezbędnych jednak należy pamiętać, że nie jest wystarczająca do zatrzymania pracownika w firmie oraz determinowania zadawalającego poziomu efektywności pracy.
W oparciu o badania przyjmuje się, że różnica rzędu 10-15% w wynagrodzeniu nie będzie miała wpływu na zmianę pracy pod warunkiem, że pracownik jest zmotywowany do pracy i ceni sobie miejsce swojej pracy z innych powodów niż samo wynagrodzenie.
Wzmacnianie motywacji wewnętrznej jest zatem kluczowe jeśli chcemy zatrzymać pracowników w firmie, wzmacniać ich zaangażowanie w pracę i tym samym podnosić wskaźniki efektywności pracy.

Nie ma uniwersalnych systemów motywacyjnych. Każda firma na przestrzeni lat wypracowała swoją specyficzną kulturę organizacyjną, która w mniejszym lub większym stopniu wpływa na motywację pracowników. Naszym zadaniem jako firmy doradczej jest zdiagnozowanie obecnego poziomu motywacji pracowników oraz wskazanie tych działań, które wzmocnią motywację pracowników i zmobilizują ich do osiągania lepszych wyników w pracy.

Dysponujemy aplikacją on-line, która pozwala na pomiar poziomu motywacji pracowników oraz wskazanie kluczowych motywatorów. W oparciu o zebrany materiał i nasze doświadczenie wskazujemy działania, które wpłyną w istotny sposób na motywację Państwa kadry. Co szczególnie istotne, często oznacza to skorzystanie z motywatorów niskokosztowych lub wręcz bezkosztowych. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia możliwości współpracy.

Wyślij zapytanie