Audyt personalny

Audyt personalny / kompetencyjny jest procesem ukierunkowanym na obiektywną ocenę umiejętności i kompetencji pracowników. Pozwala on na pozyskanie informacji wskazujących słabe i mocne strony organizacji w zakresie posiadanego kapitału ludzkiego. Określa także szanse i zagrożenia firmy związane z zatrudnioną kadrą. 

Work & Business Solutions stworzyło autorski Program Audytu Personalnego.  Pozwala on na identyfikację potencjału poszczególnych pracowników i ocenę skuteczności wykonywanych przez nich zadań.

Korzyści dla pracodawcy realizującego projekty z zakresu audytu personalnego:

 • Poprawa efektywności pracy,
 • Optymalizacja kosztów zatrudnienia,
 • Ocena efektywności działania poszczególnych pracowników w jednostce organizacyjnej,
 • Rozpoznanie i wykorzystanie potencjału pracowników, 
 • Rekomendacje działań mających na celu podwyższenie wydajności poszczególnych stanowisk w firmie,
 • Budowanie strategii zarządzania kadrami.

Aby zapewnić pełen obiektywizm w prowadzeniu badań oraz formułowaniu ocen najlepiej zlecić realizację audytu personalnego niezależnemu audytorowi, który nie zna osób poddanych weryfikacji.  

Powierzając firmie W&BS realizację audytu personalnego, Klient otrzymuje:

 • Raport zawierający rekomendacje dotyczące możliwości zoptymalizowania kosztów oraz poprawy efektywności i wydajności wykonywanej pracy, 
 • Profile pracowników zawierające m.in. mocne i słabe strony, ocenę efektywności pracy, umiejętności interpersonalne,
 • Opinię dotyczącą predyspozycji pracowników pod kątem zajmowanych stanowisk bądź pozycji, na które aspirują,
 • Ocenę kompetencji zawodowych, motywacji oraz potencjału pracowników,
 • Zalecenia dotyczące kierunku rozwoju poszczególnych osób w strukturach firmy,
 • Wskazanie działań usprawniających dotychczasową strategię zarządzania zasobami ludzkimi. 

Przedsiębiorstwo powinno regularnie sprawdzać, w jakim stopniu pracownicy kwalifikują się do wykonywania określonych zadań. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy firma planuje podjęcie ważnych decyzji kadrowych.

Audyt personalny składa się z następujących etapów:

 • Etap I - analiza obecnej sytuacji firmy,
 • Etap II - przygotowanie procedur i narzędzi stosowanych podczas audytu,
 • Etap III - weryfikacja i ocena pracowników,
 • Etap IV - sporządzenie raportu końcowego.

Audyt personalny może zostać wzbogacony o audyt organizacyjny odnoszący się do działów, w których wystąpiły dysfunkcje. Pozwoli to na bardziej kompletną ocenę oraz pełniejsze zdiagnozowanie obszarów krytycznych i w związku z tym szerszą rekomendację działań naprawczych.

Do każdego projektu audytu personalnego stosujemy indywidualne podejście, dobierając rozwiązania zgodne z oczekiwaniami Klienta. Dokładna analiza struktury, hierarchii i współzależności w firmie pozwala na zdefiniowanie potrzeb oraz dobranie odpowiednich modułów do realizacji zadania. Badanie może obejmować wybranych lub wszystkich pracowników organizacji.

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie